دانرا وه به نا وه را ست در 2011/10/16 كات 1:7 AM | لینكی پیویست |
This Report is about the existing God which is one of the clever student in school `proved for his teacher that is God exist in universe by simple way In this report the student depending on compare between metaphysics and real in order to attract his teachers’ attention ……
At the first time the teacher was unbeliever person then he denied that God exist .…. but after his students’ explanation he submitted ….


Prepare by : ___________
Class: ____
School: ____
Year: 2012-2013 Ms._________ 

A conversation About the Existing God

An Atheist Professor of Philosophy speaks to his Class on the Problem Science has with GOD, The ALMIGHTY. He asked one of his New Muslim Student to stand

Professor: You are a Muslim, aren’t you, son?
Student: Yes, sir.
Professor: Is GOD Good?
Student: Sure
Professor: Is GOD ALL-POWERFUL?
Student: Yes
Professor: My Brother died of Cancer even thought he prayed to GOD to heal him.

Most of us would attempt to Help Others who are ill.
But GOD didn’t .
How is this GOD Good them? Hmm

(Student is silent)
Professor: You can’t answer, can you?
Let’s start again, Young boy.
Is GOD Good?
Student: Yes.
Professor: Is Satan good?
Student: No
Professor: Where dose Satan come from?
Student: From…GOD…
Professor: That’s right.
Tell me son, is there evil in this World?

گفتوگۆیه‌ک ده‌رباره‌ی بوونی خوای گه‌وره‌
پڕۆفيسؤرێكي فه‌لسه‌فی بێ باوه‌ڕ قسه‌ له‌سه‌ر ئه‌و گرفته‌ ده‌كات كه‌ زانست له‌گه‌ڵ خواي باڵاده‌ست هةيةتي.پؤفيسؤره‌كه‌ داوا لةيةكيَك لة قوتابية موسلَمانة تازةكان دةكات هةستێتة سةرپێ و ……
پڕؤفيسؤر: تؤ موسڵمانيت.وانيه‌؟
قوتابي:به‌ڵێ بةڕێز.
پڕۆفیسۆر: كةواتة برِواِت بة خودا هةية؟
قوتابي:بةدلَنياييةوة بةرِيَز.
پڕۆفیسۆر:ئاياخوداچاكة؟ 
قوتابي: بةدڵنياييةوه‌. 
پڕۆفیسۆر:ئايا خودا بالآدةستة بةسةر هةموو شتيَكدا؟ 
قوتابي: بةلَيَ.
پڕۆفیسۆر:براكةم بة نةخؤشي سةرةتان مرد هةرچةندة ئةو پارِايةوة خودا شفاي بدات. وة ئيَمة زؤربةمان هةولَ ئةدةين يارمةتي ئةوانة بدةين كة نةخؤشن.بةلآم خودا نةي كرد ئيتر چؤن دةلَيَي ئةم خوداچاكة؛همم؟
( قوتابيةكة بيَ دةنگة)
پڕۆفیسۆر:ناتوانيت وةلآم بدةيتةوة.واية ئادةي كورِي گةنج با دةست پيَبكةينةوة.
پڕۆفیسۆر:ئاياخوداباشة؟
قوتابي: بةلَيَ.
پڕۆفیسۆر:ئاياشةيتان باشة؟
قوتابي:نةخيَر.
پڕۆفیسۆر:ئاياشةيتان لةكويَوة هاتووة؟
قوتابي:لةلايةن خوداوة.
پڕۆفیسۆر:ئةوةرِاستة باشة كورِة پێم بلَيَ ئايا خراپةهةية لةم جيهانةدا؟
Student: Yes
Professor: Evil is every where, isn’t it?
And GOD did make everything .Correct?
Student: Yes
Professor: So who created evil?
(Student does not answer)
Professor: Is there Sickness? Immorality? Hatred?
Ugliness? All these terrible things exist in the World, don’t they?
Student: Yes, sir.
Professor: So, who created them?

(Student has no answer)

Professor: Science says you have 5 Senses you use to
Identify and Observe the World around you.
Tell me, son…Have you ever Seen GOD?
Student: No, sir
Professor: Have you ever felt your GOD, Tasted your
GOD, Smelt your GOD?
Student: No, sir. I’m afraid I haven’t.
Professor: Yet you still believe in HIM?
Student: Yes.
Professor: According to Empirical, Testable, Demonstrable Protocol. Science says your GOD doesn’t exist. What do you say to that, son?

Student: Nothing. I only have my Faith.
Professor: Yes. Faith. And that is the Problem Science has.
Student: Professor, is there such a thing as Heat?


قوتابي:بةلَيَ
پرِؤفيسؤر:خراپة لة هةموو شويَنيَ هةية لةم جيهانةدا.وانية؟ وة خوداش هةموو شتيَكي بة چاكي دروست كردووة؟
قوتابي: بةلَيَ
پرؤفيسؤر: كةوابوو كيَ خراپةي دروست كرد؟
پرِؤفيسؤر: ئايا نةخؤشي؟بيَ رِةوشتي؟رِق؟ناشيرني؟ ئةم شتة پيسانة بووني هةية لةم جيهانةدا؟ئايا نين؟
قوتابي:بةلَيَ هةن.
پرِؤفيسؤر:كةواتة كيَ دروستي كردوون؟
(قوتابييةكة بيَ وةلآمة)
پرِؤفيسؤر:زانست دةلَيَ تؤ پێنج هةستت هةية بؤ بةكارهيَنانيان و هةست كردن بة دةوروبةرت.كورِة پێم بلَيَ ئايا هةرگيز خودات بينيوة؟
قوتابي:نةخيَر بةرِيَز.
پرؤفيسؤر:پێمان بلَيَ ئايا هةرگيز گويَت لة خودا هةبووه‌؟
قوتابي:نةخيَر بةرِيَز.
پرِؤفيسؤر:ئايا هةرگيز هةست و تام و بؤني خودات كردوة؟
قوتابي:نةخيَر بةرِيَز.ببورة نا نا نةخيَر.
پرِؤفيسؤر:ئايا هيَشتا برِوات بة خودا هةية؟
قوتابي:بةلَيَ.
پرِؤفيسؤر:بة چیي رِةش نوسة ئةزمووني و بةلَگةيية نيشان دراوةكان زانست ئةلَيَ خوداكةت بووني نية.بةوة چي ئةلَيَي كورِة؟
قوتابي:هيچ نالَيَم تةنها باوةرِم پێيةتي.
پرِؤفيسؤر:بةلَيَ.باوةرِ ! ئا ئةوة كيَشةكةية كةزانست هةيةتي.
قوتابي:پرؤفيسؤر.ئاياشتيَك بووني هةية بة ناوي گه‌رمي؟
Professor: Yes.
Student: And is there such a thing as could?
Professor: Yes.
Student: No sir. There isn’t.
(The Lecture Theatre becomes quiet with this turn of events)
Student: Sir. You can have Lots of Heat or No Heat.
But we don’t have anything called Cold.
Cold is only a word we use to describe the Absence of Heat. 
We cannot Measure Cold. Heat is Energy. Cold is Not the Opposite of Heat, sir, just the Absence of it.
(The Lesson silent )
Student: What about Darkness, Professor? It there such a thing as Darkness? 
Professor: Yes, What is Night if there isn’t Darkness?
Student: You’re wrong again sir.
Darkness is the Absence of Something.
You can have Low Light, Normal Light, Bright Light, and Flashing Light…

But if you have No Light Constantly, you have nothing and
it is called Darkness, isn’t it? In reality, Darkness isn’t.
If it is, were you would be able to make Darkness Darker, wouldn’t you?
Professor: what is the point you are making. Young Man?
Student: Sir, my point is your Philosophical Premise is 
Flawed.
Professor: Flawed? Can you explain how?
Student: Sir, you are working on the Premise of Duality.
You argue there id Life and then there is Death. A Good 
God and a Bad GOD, You are viewing the Concept of 
GOD as something finite, something we can measure.

پرِؤفيسؤر: بةلَيَ.
قوتابي: وة ئايا شتيَك هةية بةناوي سةرما؟
پرِؤفيسؤر: بةلَيَ.
قوتابي: نةخيَر بةرِيَز، نية.
(ناو پؤلةكة زؤر بيَ دةنگ دةبيَت بةباس كردني ئةم بابةتة)
قوتابي:پرِؤفيسؤر،تؤ ئةتوانيت برِيَكي زؤر گةرميت هةبيَت. تةنانةت زؤرتر لةوةش وةك سوپةرگةرمي ،ميَگا گةرمي،وة گةرمي سپي يان كةميَك گةرمي،وة يان هةر هيچ بةلآم 
شتيَكمان نية پێی بوتريَت سةرما سةرما تةنها وشةيةكة كة بةكاري دةهيَنين بؤ باس كردني نةبووني گةرما،ئيَمة ناتوانين سةرما بپيَوين چونكة سةرما وزة نية ،بةلآم ئةتوانين گةرمي بپيَوين چونكة گةرمي وزةية كةوابوو سةرما پێچه‌وانه‌ی گه‌رمانية،بةلَكو تةنها ئةنجامي نةبووني گةرماية.
(دةرسةكة بيَدةنگة)
قوتابي:پڕۆفیسۆر،ئةي دةربارةي تاريكي ،شتيَ هةية پيَي بوتريَ تاريكي؟
پڕۆفیسۆر: بةلَيَ. ئةگةر نية شةو چي ية؟
قوتابي:دوبارة بةهةلَةداچووي بةرِيَز چونكة تاريكي لة ئةنجامي نةبووني شتيَكي ديكةية تؤ ئةتوانيت رِوناكي كةم،بةهيَز،وة يان رِوناكي فلاشت هةبيَت. بةلآم ئةگةر رِوناكيت نةبوو،ئةوة تؤ هيچت نية، ئائةوةية پيَي دةوتريَت تاريكي. وانية؟
لةرِاستي دا تاريكي بووني نية،ئةگةر هةبواية تؤ دةتتواني تاريكي تاريكتربكةيت وانية؟
پڕۆفیسۆر: كورِة ئيَستا مةبةستت چي ية؟
قوتابي:بةرِيَز مةبةستم ئةوةية فكرة فةلسةفيةكةت هةلَةي تيَداية.
پڕۆفیسۆر:هةلَة،ئةتوانيت رِوني بكةيتةوة چؤن؟
قوتابي: بةرِيَز تؤكار لةسةر فكرة يان مةزهةبي دوويَتي(عةقلَ و جةستة)دةكةيت، تؤ قسة لةسةر ژيان وة مردن دةكةيت،خواي باش وة خواي خراپ دةكةيت. تؤ چةمكي خودا وةك شتيَكي دياري كراو دةبيني، وةك شتيَ كة بپيَوريَت.
Sir, Science can’t even explain a Thought. It use
Electricity and Magnetism never seen, much less 
fully understood either one.
To view Death as the Opposite of Life is to be ignorant of 
The fact:
Death cannot exist as a Substantive Thing. Death is Not the 
Opposite of Life: just the Absence of it. Now tell me,
Professor, do you teach your Student that they evolved 
from a Monkey?
Professor: If you are referring to the Natural Evolutionary 
Process, yes, of course, I do.
Student: Have you ever observed Evolution with your own 
eyes, sir? 
The Professor shakes his head & realizes where the 
Argument is going.
Student: Since no one had ever observed the Process of 
Evolution at work and 
cannot even prove that this Process is an on-Going 
Endeavor,
are you not Teaching your Opinion, Are you not a 
Scientist but a Preacher? (The Class is in Uproar)

Student: Is there anyone in the Class who has ever seen the 
Professor’s Brain? 
(The Class breaks out into Laughter)
Student: Is there anyone here who has ever heard the
Professor’s Bain, Felt it, touched or Smelt it? . . .
No one appears to have done so.
So, according to the Established Rules of Empirical, Stable,
Demonstrable Protocol. Science says that
you have No Brain, sir.
With all respect, sir, how do we then Trust you’re Lectures, sir?
قوتابي: ئايا كةس لةم پؤلةدا هةية ميَشكي پرؤفيسؤري بينيبيَت؟ بةرِيَز زانست
ناتوانيَت تةنها فكرةيةك رِون بكاتةوة. خؤ هيَزي كارةباي و موگناتيسي بةكار
دةهيَندريَت هةرچةندة نابينريَت، كةميَك نةبيَت شتيَكي ئةو تؤيان ليَ نازانريَت سةير 
كردني مردن وةك پيَچةوانةي ژيان نةزانيني ئةو رِاستيةية كة مردن ناتوانريَت وةك 
شتيَكي جيَگير ببيَت مردن پيَچةوانةي ژيان نية،ئةوه‌ تةنها لةئةنجامي نةبووني
ژيانةوةية ئيَستا پيَم بلَيَ پڕۆفیسۆر، ئايا قوتابيةكانت وا فيَردةكةيت كة لة 
مةيمونةوة پةيدا بوون؟
پڕۆفیسۆر: ئةگةر مةبةستت بيردؤزي پةرةسةندني سروشتيية، بةلَيَ هةر وادةكةم.
قوتابي: بةرِيَز ئايا تؤ بةچاوي خؤت پرؤسةي ئةو په‌ره‌سةندنةت بينيوة؟ 

(پڕۆفیسۆر سةر ئةجولَيَنيَ و ئةزانيَت گفت و گؤكة بةرةو كويَ دةرِوات)
قوتابي:لةبةر ئةوةية هيچ كةس تيَبيني پرِؤسةي پةرةسةندني نةكردوة، وة ناش
توانريَت بسةلميَنريَت كة بةردةوامة.
ئايا ئيتر واز نايةنيت لة وتنةوةي بير و رِاكاني خؤت؟ ئايا ئةزانيت كة زانا نيت و تةنها 
وتار بيَژيَكي و بةس؟
( پؤلةكة ژاوه‌ژاویکیي تيَدةكةويَت )
قوتابي: ئايا كةس لةم پؤلةدا هةية ميَشكي پرِؤفيسؤري بينيبيَت؟
( پؤلةكة دةنگيپێكةنيني تيا بةرز دةبيَتةوة )
قوتابي: ئايا كةس لةم پؤلةدا هةية بيستبيَتي،هةستي پيَ كردبيَت،دةستي ليَدابيَت،وة يان بؤني ميَشكي پڕؤفيسؤري كردبيَت؟ ديارة كة هيچ كةس نةي كردووة. ده‌كه‌واته‌ بةپێی ڕه‌ش
نوسه‌ ئه‌زمووني و به‌ڵگه‌ييه‌ نيشان دراوه‌كان،زانست ده‌ڵێت پڕۆفیسۆر تۆ مێشكت نييه‌،
له‌گه‌ڵ ئه‌و په‌رِی رِێزماندا بؤت بةرِێز،ئيتر چؤن ئه‌توانين متمانه‌ به‌ 
محازه‌ره‌كانت بكه‌ين؟(The Room is Silent. The Professor stares at the Student,
his face unfathomable)

Student: the link between Man &GOD is FAITH.
That is all that Keeps Things Moving & Alive.

It turned out later that the student was
Dr.Zakir Naik.


(پۆله‌که‌ بێده‌نگه‌،پڕۆفیسۆر سه‌يری قوتابيه‌كه‌ دةكات و ڕوخساری نا ئاسوده‌
ده‌رده‌كه‌وێت)

قوتابی: پڕۆفیسۆر،په‌يوه‌ندی نێوان خوداو مرۆڤايه‌تی په‌يوه‌ندی باوه‌رِه‌.
باوه‌ڕ هه‌موو ئةو شتانه‌يه‌ كه‌ شته‌كان به‌بزۆكی و زيندووی ده‌هێڵێته‌وه‌

دواتر ئاشكرا ده‌بێت كة قوتابيه‌كه‌ دكتۆر (زاكير نه‌يك) بووه‌.
سه‌رچاوه‌:کتیبی چیرۆکه‌ ئه‌خلاقییه‌کان

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/3/21 كات 3:12 AM | لینكی پیویست |


لە بری هێزو توانات،،، عەقڵت بەكاربهێنە ...

لە بری ڕووخسارت،،، ناخت جوان بكە...

لە بری قسەی بێسوود،،، بێ‌ دەنگی هەڵبژێرە ...

لە بری دونیا،،، بۆ دواڕۆژ هەوڵبدە...

لە بری خەمخواردن‌ و ئاخ هەڵكێشان،،، بە دوای چارەسەردا بگەڕێ‌...

لە بری ئەوەی دڵێك لە خۆت بڕەنجێنیت،،، دڵێكی تر بكەره‌ هاوڕێت....

لە بری تاڵی،،، شیرینی ببەخشە....

لە بری گومانی خراپ،،، هەمیشە پشوو درێژبە تا ڕاستییەكان دەردەكەون....

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/2/27 كات 7:48 PM | لینكی پیویست |کوڕێکی ١٦ ساڵ
لە مزگەوت قورئانی ئەخوێند..
چاوەڕێی ئەکرد دەست بکرێت بە نوێژی بەیانی..
قامەت کرا..
قورئانەکەی خستەوە شوێنی خۆی و چوە ڕیزەکەوە..
پاش کەمێک بێهۆش بوو کەوت..
چەن کەسێک لەوانەی هاتبوون بۆ نوێژ خێرا بردیان بۆ نەخۆشخانە..
دکتۆر جبیر کە باس لە حاڵەتی ئەم لاوە ئەکات ئەڵێ:
کاتێ ئەم لاوەیان هێناوە بۆ نەخۆشخانە وەک جەنازەیەک هێناویانە!!
کاتێک فەحسم بۆ کرد بۆم دەرکەوت کە جەڵدەی دڵ لێی یاوە..
سەیری کورەکەم کرد وا شەڕ لەگەڵ مردن ئەکات!
هەناسەکانی دڕێژ بونەوە و خەریکە کۆتا هەناسە ئەیات!
خێرا ئەیبەین بۆ نەخۆشخانەو زو زو هەوڵەیەین دڵی ببوژێنینەوە تا دڵی ڕانەوەستێت!
چەن دکتۆرێک بەسەریەوە وەستابوون تا یارمەتی یەک بەن..
دکتۆرێک سەرپەرشتی حاڵەتەکەی ئەکات..
کاتێک ئەیەوێت لە پشت سەریەوە هەندێ کەرەستە بێنێت تا چارەسەری بکات!
کاتێک دکتۆرەکە دەستی ئەبات بۆلای کوڕەکەوە..کوڕەکە دەستی دکتۆرەکە ئەگرێت!
بە ئیشارەت ئەیەوێ شتێک بە دکتۆرەکە بڵێت!
کاتێک دکتۆرەکە گوێی ئەباتە پێشەوە تا گوێ لە کوڕەکە بگرێت!
کوڕەکە چەن کەلیمەیەکی بە دکتۆرەکە وت!
دکتۆرەکە تۆزێک وەستاو سەیری کرد..کوڕەکە دەستی دکتۆرەکەی بەریا!
پاشان بە زمانێکی قورس وتی:أشهد أن لا إله إلا الله .. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله..پاشان چەن جارێک دوبارەی کردەوە..دڵی وردە وردە خاو بوەوە لە لێیان..ئێمەش ویستمان ڕزگاری کەین..بەڵام خوای گەورە ڕوحە پاکەکەی بردەوە بۆلای خۆی..کوڕەکە گیانی دەرچوو.
هەموویان مات بوون..
بەڵام دکتۆرەکە دەستی کرد بە گریان!!
گریانی زۆر بە کووڵ!!
هەتا نەی ئەتوانی لەسەر قاچەکانی بوەستێت!
ئەو کەسانەی کە لەگەڵ کوڕەکە هاتبون پێیان وت:بۆ وات لێ هات خۆ ئەمە یەکەم جارت نیە کە یەکێک ببینی لەبەرچاوت بمرێت؟!
بەڵام دکتۆرەکە هەر بەردەوام بوو لە گریانەکەی !
کاتێک گریانەکەی هێواش بوەوە لێمان پرسی:کوڕەکە چی بە گوێتا چپاند؟

بە گریانەوە وتی:پێی وتم:دکتۆر بە هاوڕێکەت بڵێ بە هاوڕێ دکتۆری دڵەکەت بڵێ..باخۆی هیلاک نەکات..با هیلاک نەبێ..من مردوم تازە هیچ ئومێدێک نەماوە..والله من جێگەکەی خۆم ئەبینم لە بەهەشتا!!!!
الله اکبر..

{ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ }

داوا ئەکەم لە پەروەردگاری میهرەبان بەهەشت بە نسیبی هەموو مان و هەموو موسوڵامانان بکات.. ♥ اللهم آمین ♥

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/2/14 كات 4:30 PM | لینكی پیویست |

 

       گوێ له‌ قورئانی پیرۆز بگره‌
                                     به‌ ده‌نگی 50 قورئان خوێن

  ته‌فسیرى قورئانی پیرۆز به‌ ده‌نگی قورئان خوێن سه‌عد ئه‌لغامدی له‌گه‌ڵ وه‌رگێڕانی مانای ئایه‌ته‌كان به‌ زمانی كو  
    


           
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
          

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:43 AM | لینكی پیویست |

فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی سوێند خواردن

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   6  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   7  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   8  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   9  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  10  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  11  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  12  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:32 AM | لینكی پیویست |

فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی سزای داوێن پیسی

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  6  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  7  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:31 AM | لینكی پیویست |

فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی دادگایی و شایه‌تی

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  6  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  7  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  8  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  9  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:31 AM | لینكی پیویست |

فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی هه‌ڵگرتنه‌وه‌ی شتی مردوو

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  4  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:30 AM | لینكی پیویست |


فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی میوانداری

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  4  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:30 AM | لینكی پیویست |


فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی جیهاد

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   6  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   7  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   8  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   9  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  10  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  11  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  12  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  13  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  14  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  15  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  16  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  17  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  18  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  19  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  20  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  21  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  22  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  23  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  24  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  25  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  26  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  27  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  28  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  29  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  30  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  31  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  32  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  33  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  34  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  35  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  36  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  37  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  38  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  39  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  40  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  41  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  42  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:29 AM | لینكی پیویست |

فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی به‌سه‌رهاتی جه‌نگه‌كان

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  2  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:28 AM | لینكی پیویست |


فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی قوربانی

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  6  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  7  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  8  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  9  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌ 10  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌ 11  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌ 12  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:27 AM | لینكی پیویست |

فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی خه‌رجیه‌كان

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  6  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  7  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  8  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:25 AM | لینكی پیویست |


فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی كڕین و فرۆشتن

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   6  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   7  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   8  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   9  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  10  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  11  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  12  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  13  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  14  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  15  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  16  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  17  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  18  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  19  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  20  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  21  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  22  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  23  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  24  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  25  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  26  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  27  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  28  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  29  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  30  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  31  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  32  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  33  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  34  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  35  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  36  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  37  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  38  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  39  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  40  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  41  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  42  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  43  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  44  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  45  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  46  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  47  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  48  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  49  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  50  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  51  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  52  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  53  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  54  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  55  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  56  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  57  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  58  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  59  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  60  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  61  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  62  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  63  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  64  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:25 AM | لینكی پیویست |

فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی كشتوكاڵ

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  6  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  7  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  8  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  9  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:25 AM | لینكی پیویست |

فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی وه‌سیه‌ت

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   6  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   7  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   8  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   9  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  10  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  11  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  12  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  13  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:24 AM | لینكی پیویست |

فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی میرات

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  6  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:24 AM | لینكی پیویست |


فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی وه‌قف

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  2  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:23 AM | لینكی پیویست |


فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی نه‌زر كردن

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  6  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  7  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  8  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  9  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:23 AM | لینكی پیویست |

فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی حه‌ج

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   6  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   7  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   8  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   9  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  10  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  11  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  12  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  13  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  14  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  15  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  16  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  17  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  18  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  19  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  20  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  21  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  22  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  23  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  24  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  25  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  26  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  27  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  28  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  29  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  30  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  31  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  32  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  33  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  34  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  35  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  36  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  37  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  38  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  39  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  40  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  41  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  42  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  43  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  44  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  45  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  46  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  47  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  48  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  49  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  50  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  51  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  52  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  53  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  54  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  55  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  56  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  57  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  58  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  59  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  60  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  61  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  62  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  63  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  64  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  65  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  66  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  67  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  68  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  69  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  70  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  71  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  72  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  73  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  74  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  75  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  76  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  77  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  78  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  79  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  80  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  81  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  82  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  83  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  84  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  85  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  86  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  87  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  88  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  89  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  90  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  91  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  92  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  93  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  94  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  95  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  96  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  97  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  98  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  99  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌ 100  دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:22 AM | لینكی پیویست |


فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی هاوسه‌رگیری

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   6  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   7  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   8  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   9  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  10  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  11  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  12  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  13  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  14  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  15  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  16  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  17  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  18  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  19  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  20  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  21  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  22  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  23  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  24  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  25  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  26  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  27  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  28  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  29  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  30  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  31  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  32  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  33  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  34  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  35  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  36  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  37  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  38  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  39  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  40  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  41  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  42  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  43  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  44  

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:21 AM | لینكی پیویست |


فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی ته‌ڵاق

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  6  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  7  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  8  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:21 AM | لینكی پیویست |

فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی عیده‌

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  6  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:20 AM | لینكی پیویست |

فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی نه‌فرین كردن

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  6  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  7  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  8  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  9  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:20 AM | لینكی پیویست |


فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی شیردان

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  6  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:19 AM | لینكی پیویست |


فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی رۆژوو

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   6  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   7  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   8  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   9  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  10  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  11  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  12  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  13  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  14  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  15  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  16  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  17  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  18  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  19  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  20  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:18 AM | لینكی پیویست |


فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی زه‌كات

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   6  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   7  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   8  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌   9  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  10  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  11  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  12  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  13  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  14  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  15  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  16  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  17  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  18  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  19  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  20  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  21  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  22  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  23  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  24  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  25  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  26  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  27  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  28  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  29  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  30  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  31  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  32  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  33  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  34  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  35  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  36  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  37  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  38  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  39  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  40  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  41  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  42  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  43  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  44  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  45  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  46  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  47  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  48  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  49  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  50  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  51  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  52  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:18 AM | لینكی پیویست |


فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی ڕێبوار

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-
به شی ریبوار

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  6  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  7  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:17 AM | لینكی پیویست |


فه‌رمووده‌كانی پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم - به‌شێوازی ده‌نگ

به‌شی جه‌ژنه‌كان

بۆ گوێگرتن و داگرتنی فه‌رمووده‌كانی

پوخته‌ی صه‌حیحی موسلیم

به‌ شێوازی ده‌نگ كلیك له‌ داگرتن بكه‌-
به شی جه ژن

  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  1  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  2  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  3  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  4  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  5  
  فه‌رمووده‌ی ژماره‌  6  

صفحات سایت

دانرا وه به نا وه را ست در 2013/1/28 كات 0:16 AM | لینكی پیویست |